Vedtekter og reglement

VEDTEKTER OG REGLEMENT

 

Vedtekter for Stemmedal Vasslag SA

 

 

§ 1 Navn og selskapsform

 

Foretaket sitt navn er Stemmedal Vasslag SA. Foretaket er et samvirkeforetak drevet i samsvar med lov om Samvirkeforetak av 29. juni 2007 nr. 81 (Samvirkelova). Foretaket har vekslende medlemstall og kapital.

 

Foretaket har sitt forretningskontor i Herøy kommune. Medlemmene hefter ikke for foretaket sine forpliktelser utover innskutt andelskapital. Foretaket blir styrt etter demokratiske regler og er partipolitisk nøytralt.

 

§ 2 Formål

 

Vasslaget skal sikre tilfredsstillende vassforsyning for Tjørvåg, Myrvåg, Dragsund og Leikanger og tilstøtende områder til husbruk og næringsformål medregna fiske og brann-vatn.

 

Foretaket bygger ut anlegg med hoved- og stikk- ledninger med nødvendige brann-uttak fram til avtalte tilknytningspunkt for medlemmene sine private vassledninger.

 

Stemmedal Vasslag SA skal legge Kommunalteknisk VA-norm Sunnmøre til grunn for alle nye installasjoner i vann-distribusjonssystemet.

 

Private vassledninger skal etableres og vedlikeholdes av medlemmene, men vasslaget bestemmer hvilke kvalitetskrav som må oppfylles for å få knyte seg til vasslaget sitt ledningsnett.

 

Laget skal drives etter sjølkostprinsippet med allmennyttige formål som basis. Eventuelt årsoverskudd skal legges til foretaket sin allmenne egenkapital. Det skal ikke betales renter på innskutt andelskapital eller utdeles utbytte til medlemmene.

 

§ 3 Medlemskap og andelskapital

 

Enhver som er enig i foretaket sitt formål, som godtar foretaket sine vedtekter og som eier en eiendom som kan knyttes til vasslaget sitt ledningsnett, har rett til å bli medlem i foretaket mot å betale det fastsette andelsinnskuddet. Det skal ikke betales tilknytningsavgift i tillegg til andelsinnskudd.

 

Medlemskapet er knytt til fast eiendom med eget Gnr./Bnr./Snr. Det skal betalast en andel for kvar sjølvstendige eiendom.

  

Det er fastsett følgende andelsinnskudd:

Bustad, privat fritidseiendom/rorbu: kr. 10.000,-

Naust: kr. 5.000,-

Næringseiendom: kr. 10.000,- + kr. 25,- pr. m2 inntil 1000 m2 og kr. 20,- pr.m2, over 1000 m2.

 

Etter at byggetillatelse er gitt kan vasslaget kreve andelsinnskuddet innbetalt.

 

Medlemskapet skal følge eiendommen og skal overdras til ny eier ved salg av eiendommen. Overdragelse til ny eier skal meldes til vasslaget uten opphold.

 

Utmelding fra foretaket skal skje skriftlig og med 3 – tre måneders varsel. Andelsinnskuddet blir ikke tilbakebetalt ved utmelding.

 

§ 4 Rettigheter og plikter

 

Medlemmene skal betale et årlig gebyr. Størrelsen på det årlige gebyret blir fastsatt av årsmøtet etter framlegg fra styret. Gebyret skal dekke årlige driftsutgifter, renter og avdrag på gjeld, tilsyn og vedlikehold samt avskrivinger av anleggskapitalen. Styret fastsetter når gebyret skal være innbetalt. Dersom gebyret ikke blir betalt i rett tid, kan styret, etter varsel til det medlemmet som ikke har betalt, vedta stengning av vatnet for vedkommende eiendom. Stenging vil medføre ekstra utgifter som medlemmet skal dekke etter regning.

 

Ved videresalg av en eiendom skal medlemskapet følge eiendommen sammen med rettigheter og plikter. Krav på ubetalt gebyr eller andre krav kan etter dette rettest mot nytt medlem og eier av eiendommen. Det tidligere medlemmet hefter likevel for sitt utestående overfor foretaket.

 

Kvart medlem har plikt til å godta at vassledning vederlagsfritt blir lagt over eiendommen, men vasslaget skal sørge for at den blir til minst mulig skade for grunneieren. Vasslaget har ikke ansvar for driftsstopp eller skade som følgje av lekkasje eller stopp i vassforsyninga. Medlemmene har plikt til å holde vasskraner i sine bygninger tette og sjå etter at det ikke blir brukt unødvendige mengder med vatn.

 

§ 5 Foretakets organ

 

Årsmøte er foretaket sitt øverste organ og er åpent for alle medlemmer. Årsmøtet skal velge styre på fem medlemmer med tre varamedlemmer. Medlemmene velges for to år. Styrets leder og nestleder velges av årsmøtet ved særskilt valg. Styrets leder, ett styremedlem og to varamedlemmer står på valg det eine året. Styrets nestleder, to styremedlemmer og ett varamedlem står på valg det andre året.

 

Foretaket skal ha ei valgnemnd på tre medlemmer, valgt på årsmøtet, med funksjonstid 3 år.

Ett medlem står på valgt hvert år.

Ett medlem i valgnemnda kan ikke sitte sammenhengende i mer enn to valgperioder.

 

 

§ 6 Ledelse av foretaket

 

Styret skal lede foretaket sin virksomhet i samsvar med Samvirkelovas bestemmelser, vedtekter og reglement som årsmøtet fastsetter.

 

Styret er vedtaksfør når tre styremedlemmer møter. Et styrevedtak krever at flertallet av styremedlemmene som er med på behandlinga av ei sak, har stemt for vedtaket. Det skal føres styreprotokoll. Styreleder og et styremedlem har i fellesskap signatur for laget. Styret skal tilsette daglig leder og anna nødvendig driftspersonell og fastsette lønn til disse. Styret kan meddele prokura.

 

Daglig leder skal stå for den daglige drifta av foretaket etter retningslinjer og pålegg som styret har vedtatt. Daglig leder kan ikke inneha styreverv.

 

§ 7 Årsmøte

 

Styret innkaller til årsmøtet, og styreleder leder møtet. Ett medlem har ei røyst, uavhengig av andelsinnskuddets størrelse.

Dersom et medlem eier flere eiendommer som er tilknytt vasslaget sitt ledningsnett, har medlemmet ei stemme pr. eiendom.

 

Årsmøtedato kommuniseres til alle abonnenter med kjent epostadresse, via sms varslingssystemet og på laget sin hjemmeside 4 uker før møtet. Kommunikasjonen skal inneholde frist for innsending av saker.

 

Innkalling til årsmøte, både ordinært og ekstraordinært, med endelig sakliste, sendes pr epost til alle medlemmer med kjent epost-adresse og varsles via sms-varslingssystemet med henvisning til laget sin hjemmeside seinest en uke før møtet holdes. Møtet blir i tillegg kunngjort i lokalavisa seinest en uke før årsmøtet. Det sendes generelt ikke innkalling pr brevpost.

 

Det skal føres protokoll fra møtet.

 

Saker som medlemmene ønsker å fremlegge må være styret i hende seinest fjorten dager før årsmøtet. Styret skal forberede sakene som skal behandles på årsmøtet. Sakene blir avgjort med vanlig (simpelt) flertall, om ikke annet er fastsatt i Samvirkelova. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

 

Ekstraordinært årsmøte vert avholdt når revisor eller minst 1/10 av medlemmene krever det skriftlig for å få tatt opp et klart oppgitt emne.

 

 

 

 

 

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 1. juni. Ordinært årsmøte skal behandle følgende saker:

 

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Val av referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Styret si årsmelding
  4. Revidert regnskap med revisjonsmelding og vedtak om disponering av årsresultat
  5. Fastsetting av årsgebyr
  6. Fastsetting av styrehonorar etter innstilling fra valgnemnda
  7. Andre saker som er tatt med i innkallinga
  8. Valg av styremedlemmer og medlemmer av valgnemnda

       

Årsregnskap og årsmelding skal være tilgjengelig for medlemmene på foretaket si heimeside seinest en uke før det ordinære årsmøtet skal avholdes og sendes dermed ikke ut til medlemmene sammen med innkalling.

 

§ 8 Oppløsning

 

Vedtak om oppløsning av foretaket blir gjort av årsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Når det er vedtatt å oppløse foretaket, skal årsmøtet velge et avviklingsstyre som trer inn i staden for styret og daglig leder.

Avviklingsstyret skal gjennomføre avviklinga i tråd med reglene i kapittel 10 i Samvirkelova.

Ved avvikling av foretaket har medlemmene ikke rett til å få utbetalt hverken andelsinnskudd eller innestående på eventuell medlemskapitalkonto, jf. samvirkelova § 135, 3. ledd.

 

Gjenværende midler i foretaket etter at skulda er inndekt skal gå til Herøy kommune.

 

§ 9 Tvisteløsning

 

Alle tvister mellom Stemmedal Vasslag SA og laget sine medlemmer skal søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlinger ikke fram skal saka løses ved de ordinære domstolene.

 

 

Revisjoner;

§ 1, § 2, § 3, § 4 - Revidert 28.10.2003. Godkjent av Fiskeridepartementet 23.12.2003.

§ 2, §5, §6, § 7 – Revidert 28.05.2008.

Revidert og tilpassa Samvirkelova på årsmøtet 18. april 2012

§ 6 – revidert iht årsmøtevedtak 23.05.2016.

§ 2 – VA-norm Sunnmøre – revidert iht årsmøtevedtak 29.05.2018.

§ 3 – presisering av tidspunkt for innkreving av andelsinnskudd - revidert iht årsmøtevedtak 29.05.2018.

§ 4 – presisering av dekning av utgifter ifm stengning av vatn.

§ 6 – prokura og begrensning av verv for daglig leder – revidert iht årsmøtevedtak 29.05.2018

§ 7 – innkalling til årsmøte, utsendelse regnskap etc., frist for saker til årsmøtet – revidert iht årsmøtevedtak 29.05.2018.