Innkalling til ordinært årsmøte i Stemmedal Vasslag SA 2022

Publisert på

Det kalles herved inn til ordinært årsmøte i Stemmedal Vasslag SA den 31. mai 2022 kl 18.00
på Møre Barne- og Ungdomsskule, Industrivegen 1, 6080 Gurskøy.
Registrering av frammøte starter kl 17.00.

 

Sakliste

 

Sak 1 - Åpning av årsmøte ved styreleder

Sak 2 - Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 3 - Valg av referent

Sak 4 - Valg av to medlemmer til å signere møteprotokoll

Sak 5 - Fortegnelse over frammøtte og fullmakter

Sak 6 - Årsregnskap 2021

Sak 7 - Styrets beretning for 2021

Sak 8 - Revisors beretning for 2021

Sak 9 - Gebyrregulativ for året 2023

Sak 10 - Styrehonorar

Sak 11 - Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret

Sak 12 - Valg av medlem til valgnemnda

Sak 13 - Innkomne saker

 

Frist for innsending av saker til årsmøte må være styret i hende seinest 16. mai 2022.

Sjå vår heimeside www.stemmedal.no for informasjon.

 

Styret