Innkalling til ordinært årsmøte

Publisert på

Det kalles herved inn til ordinært årsmøte i Stemmedal Vasslag SA den 16. juni 2020 kl 18.00 på Møre Barne- og Ungdoms- skule, Industrivegen 1, 6080 Gurskøy. Registrering av frammøte starter kl 17.00.

På grunn av den pågående korona-pandemien vil vi sterkt oppfordre flest mulig til å benytte muligheten for forhåndsstemming ved årets årsmøte som alternativ til fysisk oppmøte. Dette for å unngå å måtte utsette årsmøtet pga. antall frammøtte og begrensninger mht. smittevernregler og lokalets kapasitet under gjeldende regler.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende seinest 22. mai 2020. Endelig sakliste og skjema for forhåndsstemming vil bli utsendt 29. mai 2020. Skjema for forhåndsstemming utfylt og signert må være styret i hende seinest 11. juni 2020.


Sakliste årsmøte 16. juni 2020 kl 18.00

Sak 1 Åpning av årsmøte ved styreleder
Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 3 Valg av referent
Sak 4 Valg av to medlemmer til å signere møteprotokoll
Sak 5 Fortegnelse over fremmøtte, fullmakter og forhåndsstemmer
Sak 6 Styrets beretning for 2019
Sak 7 Årsregnskap 2019 med disponering av resultat
Sak 8 Revisors beretning for 2019
Sak 9 Gebyrregulativ for perioden 1.7.2020-31.12.2020 og for året 2021
Sak 10 Styrehonorar
Sak 11 Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
Sak 12 Valg av medlemmer til valgnemnda
Sak 13 Innkomne saker