Årsmøte 2019

Publisert på

Innkalling til ordinært årsmøte i Stemmedal Vasslag SA 2019

 

Det kalles herved inn til ordinært årsmøte i Stemmedal Vasslag SA den 28. mai 2019 kl 18.00 på Møre Barne- og Ungdoms- skole, Industrivegen 1, 6080 Gurskøy. Registrering av frammøte starter kl 17.00.

 

Foreløpig sakliste

 

Sak 1 – Åpning av årsmøte ved styreleder

Sak 2 – Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 3 – Valg av referent

Sak 4 – Valg av to medlemmer til å signere møteprotokoll

Sak 5 – Informasjon om vasslaget

Sak 6 – Fremlegging av fortegnelse over fremmøtte og fullmakter

Sak 7 – Styrets beretning for 2018

Sak 8 – Årsregnskap 2018 med disponering av resultat

Sak 9 – Revisors beretning for 2018

Sak 10 – Gebyrregulativ

Sak 11 – Vedtektsendringer;

§ 1 – referanser til andre styrende dokument

§ 2 – vedrørende VA-norm Sunnmøre

§ 3 – bestemmelser vedrørende spesifikasjon av andelsinnskudd

§ 4 – referanse til reglement

Sak 12 – Reglement

Sak 13 – Fastsetting av styrehonorar

Sak 14 – Valg av styreleder

Sak 15 – Valg av 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til styret

Sak 16 – Valg av 1 medlem til valgnemnda

Sak 17 – Innkomne saker

 

Se vår hjemmeside www.stemmedal.no for informasjon om regnskap, beretninger, vedtekter, reglement og gebyr-regulativ.

 

Merk:

 

Saker som medlemmene ønsker å fremlegge for årsmøtet må være styret i hende seinest fjorten dager før årsmøtet; frist settes til 14. mai 2019.

 

Møt opp i god tid for registrering

 

 

Tjørvåg, 20.3.2019

Stemmedal Vasslag SA

Styret