Sikring av drikkevannskilde

Publisert på

Styresak nr. 1  -  18.oktober 2018:

Tiltak til sikring mot forurensing av drikkevannskilde – Stemmedal Vasslag SA

Styret traff slikt vedtak:

Stemmedal Vasslag har Stemmedalsvatnet som drikkevannskilde. Vasslaget skal sikre tilfredsstillende vassforsyning for Tjørvåg, Myrvåg, Dragsund og Leikanger med tilstøtende områder til husbruk og næringsformål medregna fiske og brann-vatn.

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) har slikt formål:

Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille krav om sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.

 Beredskapsplanen, som vasslaget har utarbeidd, er et av flere instrument for vasslaget for at vasslaget skal kunne ivareta sitt overordna samfunnsansvar for vannforsyninga i sitt område. Viktige samarbeidspartnere i denne sammenheng er Herøy Vasslag SA, Herøy kommune og Mattilsynet.

Forurensing

§ 4 1. ledd i Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) lyder:

Det er forbudt å forurense drikkevann. Forbudet omfatter alle aktiviteter, fra vanntilsigsområdet til tappepunktene, som medfører at drikkevannet blir forurenset. Med aktiviteter menes også friluftsliv og annen utøvelse av allemannsretten. Der det er fastsatt beskyttelsestiltak etter § 12 eller restriksjoner etter 26, gjelder forbudet brudd på disse. I vanntilsigsområdene kan landbruksvirksomhet foregå dersom det ikke forurenser drikkevannet eller medfører brudd på beskyttelsestiltak etter § 12 eller restriksjoner etter § 26.

 Beskyttelsestiltak

§ 12 1. ledd i forurensningsforskriften lyder:

Vannverkseieren skal sikre at drikkevannet beskyttes mot forurensing.

2.ledd lyder: Vannverkseieren skal planlegge nødvendige tiltak for å beskytte vanntilsigs-området og råvannskilden. Tiltakene skal være basert på farekartleggingen i § 6.

3. ledd lyder: Vannverkseieren skal gjennomføre aktuelle beskyttelsestiltak og informere kommuner ved behov for tiltak som krever oppfølging etter § 26.

4. ledd lyder: Vannverkseieren skal informere allmenheten om forbudet mot forurensing der dette er relevant. Dette kan for eksempel gjøres med oppslag i vanntilsigsområdet.

 

Styret i Stemmedal Vasslag SA nedlegg, etter farekartlegginga i § 6 i Forskrift om vannforsyning og drikkevann, jfr. Beredskapsplanen del A Fareidentifikasjon, sist revidert 25. september 2018, slike forbud når det gjeld tiltak til sikring mot forurensing av Stemmedalsvatnet og vanntilsigsområdet til vatnet:

 1. Det er forbudt med nydyrking og skogplanting.
 2. Det er forbudt å bruke plantevernmidler i alle fareklasser.
 3. Det er forbudt å legge til rette for organisert beiting.
 4. Det er forbudt med ny bebyggelse.
 5. Det er forbudt med motorisert ferdsel på og over vatnet og i og over vatntilsigsområdet. Det er forbudt å bruke båt/kano e.l. på vatnet.
 6. All form for fiske i vatnet er forbudt. Ethvert tiltak for å øke antall fisk i vatnet er forbudt.
 7. Det er forbudt å bade i vatnet. Det er videre forbudt å slå leir og brenne bål og ha med hund nærmere enn 100 meter fra vatnet.
 8. Det er forbudt å arrangere stevner, øvelser, herunder militære øvelser.
 9. Det er forbudt å anlegge nye veier og opparbeidde stier/gangveier.
 10. Det er forbudt å legge fra seg/deponere søppel, avfall eller slam i vatnet og vatntilsigsområdet.
 11. Det er forbudt å oppbevare petroleumsprodukter og/eller andre kjemikalier i vatnet eller vanntilsigsområdet.

 

Styret vil vise til grunneiernes erklæring av 31. mai 1969 om stedsevarig rett for Stemmedal Vasslag (A/S) (nå SA), til drift og bygging av vassverk, der det bl.a. står:

«Vi avstår fra enhver utnyttelse eller anvendelse av vår eiendomsrett som vanskeliggjør eller hindrer vassverkets normale drift.»

Styret mener at det på denne bakgrunn ikke er nødvendig med samtykke fra grunneierne til å treffe det vedtaket som er nevnt ovenfor til sikring mot forurensing av Stemmedalsvatnet.

Styret finn det imidlertid naturlig å gi grunneierne en spesiell orientering om det lovpålagte vedtaket. Det er de som i dag er eiere av de bruk som nevnt i erklæringa som grunneiere, som får tilsendt særskilt orienteringsbrev, vedlagt erklæringa av 31. mai 1969 samt kopi av kommuneplankartet som syner plasseringa av skilta samt kopi av kommunens føresegner gjeldende for Stemmedalsvatnet og vanntilsigsområdet til vatnet.

Vasslaget skal informere allmenheten ved innrykk av vedtaket i lokalavisene og gjøre abonnentene kjent med vedtaket via lagets hjemmeside. Det skal settes opp skilt på tre steder ved vatnet som vist utsnitt av arealdelen i kommuneplankartet for Stemmedalsområdet. Herøy kommune skal tilsendes kopi av vedtaket til styret, med vedlegg, sammen med kopi av orienteringsbrevet til grunneierne, med vedlegg.


 

 

I arealdelen i kommuneplanen for Herøy er Stemmedalsvatnet med vanntilsigsområdet vist som omsynsområde. Det er fastsett at innenfor omsynssona som i plankartet  er vist som nedslagsfelt for drikkevann, blir tiltak som kan føre til forurensing av vannforsyningssystemet ikke tillatt. Styret behøver da ikke å informere kommunen om behov for tiltak som krev oppfølging etter § 26 i drikkevannsforskrifta.