Innkalling til ordinært årsmøte i Stemmedal Vasslag SA 2018

Publisert på

Det kalles herved inn til ordinært årsmøte i Stemmedal Vasslag SA den 29. mai 2018 kl 18.00 på Møre Barne- og Ungdoms- skole, Industrivegen 1, 6080 Gurskøy. Registrering av frammøte starter kl 17.00.

 

Sakliste

 

Sak 1 - Åpning av årsmøte ved styreleder

Sak 2 - Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 3 - Valg av referent

Sak 4 - Valg av to medlemmer til å signere møteprotokoll

Sak 5 - Informasjon om vasslaget

Sak 6 - Fremlegging av fortegnelse over fremmøtte og fullmakter

Sak 7 - Styrets beretning for 2017

Sak 8 - Årsregnskap 2017 med disponering av resultat

Sak 9 - Revisors beretning for 2017

Sak 10 - Gebyrregulativ

Sak 11 - Vedtektsendringer

Sak 12 – Fastsetting av styrehonorar

Sak 13 – Valg av nestleder til styret

Sak 14 – Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret

Sak 15 – Valg av medlemmer til valgnemnda

Sak 16 – Innkomne saker

Sjå dokument under årsmøte-sida, regnskap under regnskaps-sida.

Husk å møte opp i god tid for registrering